i
i
i
 
MANIFEST PER LA SETMANA LABORAL DE 30 HORES
 
“TREBALLAR MENYS PER TREBALLAR TOTHOM I AMB MILLOR QUALITAT DE VIDA”

La lluita dels treballadors ha estat decisiva per reduir la jornada laboral des dels horaris inhumans de segles passats fins a conquerir la setmana de 40 hores.

Els avanços de la ciència i la tècnica, l’extensió de l’automatització en els processos de producció i serveis, al costat del progrés en la formació universitària i professional han incrementat la productivitat i la riquesa al llarg dels últims decennis.

Però els beneficis de l’increment de la productivitat, la riquesa creada pel treball, no s’han distribuït entre els treballadors. Els salaris a Espanya i Catalunya han crescut molt poc durant l’època de bonança i han estat intensament retallats durant els últims anys. Pel 47,3% de la població laboral la jornada a temps complert segueix pràcticament estancada en les 40 hores setmanals, un 22% realitza jornades superiors de 50 i 60 hores, alhora que la resta treballa a temps parcial amb salaris de misèria, és a dir, els famosos “minijobs”. La conseqüència d’aquesta injusta distribució és el creixement de la desigualtat, l’escandalós enriquiment d’una petita minoria a costa de l’empobriment de la majoria social.

Ha arribat el moment de reclamar justícia, de recuperar els salaris dignes, avançar cap a un salari mínim suficient (mitjana de la UE-15) i reduir de manera significativa la jornada laboral!!

Cal obrir el debat i mobilitzar-se per conquerir la setmana laboral de 30 hores sense rebaixa salarial. Perquè:
- Es distribuiria el treball existent i la gran majoria del 5,5 milions de persones sense feina accedirien a un lloc de treball en condicions dignes. També facilitaria la incorporació de les dones a un lloc de treball.
- El conjunt de la classe treballadora tindria una jornada de treball amb menys estrès, que facilitaria la conciliació amb la vida familiar, l’atenció als infants, adolescents i persones grans, el descans necessari, una salut millor, gaudir de l’oci merescut, l’estudi, el desenvolupament de la creativitat, la participació en els assumptes públics, etc.
- Millorarien les condicions laborals per a tothom i disminuiria la capacitat de xantatge empresarial. Amb una oferta de treball digna de 30 hores setmanals es neutralitzaria la imposició forçosa del contracte a temps parcial o “minijobs”.
- Reduint-se la jornada sense rebaixa salarial es distribuiria la riquesa i es reduiria la desigualtat. El repartiment del treball facilitaria majors ingressos fiscals i de cotitzacions socials, així com la demanda de productes bàsics.

Els treballadors tenim dret a la felicitat, a gaudir de la natura i a viure en harmonia en un planeta finit, a gaudir d’una millor qualitat de vida.

No volem l’esclavitud de “viure per a treballar” per l’enriquiment d’uns pocs, volem treballar amb dignitat per viure amb justícia i igualtat, en pau i solidaritat.
 
 
MANIFIESTO POR LA SEMANA LABORAL DE 30 HORAS
 
“TRABAJAR MENOS PARA TRABAJAR TODOS/AS Y CON MAYOR CALIDAD DE VIDA”

La lucha de l@s trabajador@s ha sido decisiva para reducir la jornada laboral desde los horarios inhumanos de siglos pasados hasta conquistar la semana de 40 horas.

Los avances de la ciencia y la técnica, la extensión de la automatización en los procesos de producción y servicios, junto con el progreso en la formación universitaria y profesional han incrementado la productividad y la riqueza a lo largo de los últimos decenios.

Sin embargo los beneficios del incremento de la productividad, la riqueza creada por el trabajo, no se han distribuido entre l@s trabajador@s. Los salarios en España y Catalunya han crecido muy poco durante la época de bonanza y se han recortado intensamente durante los últimos años. Para el 47,3% de la población laboral la jornada a tiempo completo sigue prácticamente estancada en las 40 horas semanales, un 22% realiza jornadas superiores de 50 y 60 horas, mientras el resto trabaja a tiempo parcial con salarios de miseria, es decir, los famosos “minijobs”. La consecuencia de esta injusta distribución es el crecimiento de la desigualdad, el enriquecimiento escandaloso de una pequeña minoría a costa del empobrecimiento de la mayoría social.

¡¡Ha llegado el momento de reclamar justicia, de recuperar los salarios dignos, avanzar hacia un salario mínimo suficiente (media de la UE-15) y reducir de manera significativa la jornada laboral!!

Hay que abrir el debate y movilizarse para conquistar la semana laboral de 30 horas sin rebaja salarial. Porque:
- Se distribuiría el trabajo existente y la gran mayoría de los 5,5 millones de personas sin empleo accederían a un puesto de trabajo en condiciones dignas. También facilitaría la incorporación de las mujeres a un puesto de trabajo.
- El conjunto de la clase trabajadora tendría una jornada de trabajo con menos estrés, que facilitaría la conciliación con la vida familiar, la atención a los niños, adolescentes y personas mayores, el descanso necesario, una mejor salud, disfrutar del ocio merecido, el estudio, el desarrollo de la creatividad, la participación en los asuntos públicos, etc.
- Mejorarían las condiciones laborales para tod@s y disminuiría la capacidad de chantaje empresarial. Con una oferta de trabajo digna de 30 horas semanales se neutralizaría la imposición forzosa del contrato a tiempo parcial o “minijobs”.
- Al reducirse la jornada sin rebaja salarial se redistribuiría la riqueza, reduciendo la desigualdad. El reparto del trabajo, facilitaría mayores ingresos fiscales y de cotizaciones sociales, así como la demanda de productos básicos.

L@s trabajador@s tenemos derecho a la felicidad, a gozar de la naturaleza y vivir en armonía en un planeta finito, a disfrutar de una mayor calidad de vida.

No queremos la esclavitud de “vivir para trabajar” para el enriquecimiento de unos pocos, queremos trabajar con dignidad para vivir con justicia e igualdad, en paz y solidaridad.